A-KASSER / SELVSTÆNDIGE

HVILKEN BILLIG AKASSE ER BEDST FOR SELVSTÆNDIGE?

Førhen var der kun 2 akasser for selvstændige – nemlig ASE og DANA, hvor ASE er langt den største, men meget er sket siden, og ASE optager i dag også lønmodtagere, og en lang række andre akasser optager i dag også selvstændige – så her i oversigten er medtaget de akasser, som i akassen har en særlig afdeling for selvstændige.

Her er en oversigt over de billigste akasser for selvstændige

 • ASE
 • 489
  pr. måned
 • 67,- for medlemskab af aseselvstaendig.dk der har hjælp og vejledning til opstart, personalejura mm
 • Optager både lønmodtagere og selvstændige i den billige a-kasse, men har en relativ stor andel af selvstændige. ASE har arbejdet med selvstændiges problemstillinger i mange år, så et oplagt valg for dig som er traditionel selvstændig
 • FTF-A
 • 444
  pr. måned
 • kun a-kasse
 • Optager både lønmodtagere og selvstændige og har et særligt team i deres billige a kasse, som tager sig af selvstændige, og den billige a kasse har fokus på kreative selvstændige så som kunstnere mm
 • Frie Funktionærer

 • FRIE
 • 498
  pr. måned
 • 69,-
 • Optager både lønmodtagere og selvstændige, men selvstændige er ikke et særligt fokusområde, så for selvstændige er deres tilbud relativt begrænsede, men er en ret billig a-kasse
 • Dana
 • 587
  pr. måned
 • kun a-kasse
 • Er den eneste a-kasse, som udelukkende optager selvstændige. En relativ lille organisation, men har gratis online ekspertpanel for medlemmerne
 • Krifa

 • Krifa Erhverv
 • 478
  pr. måned
 • har en særlig afdeling med masser af tilbud til selvstændige
 • Krifa har en stor afdeling for selvstændige i deres a kasse, hvor du kan få rådgivning, deltage i kurser målrettet selvstændige og visse rabataftaler samt netværk for selvstændige
 • CA
 • 485
  pr. måned
 • kun a-kasse
 • En stor gruppe af medlemerne er selvstændige – typisk som konsulenter eller rådgivere

A-kasse for selvstændige

Er du selvstændig og vil finde en a-kasse, så skal du som sagt være opmærksom på, at det langt fra er alle a-kasser, som har selvstændige som medlemmer.

Der er nogle meget specielle og ret komplekse og indviklede regler for selvstændige i en a-kasse, og du er typisk selvstændig , når du for egen risiko og egen regning arbejder for at tjene penge.

A-kasse for selvstændige – optjeningsret

Ligesom en lønmodtager skal have haft en vis mængde arbejde i en vis tid, så gælder det samme for selvstændige – det kaldes typisk ”optjeningsperioden”, og det betyder, at du skal have drevet din egen virksomhed i et omfang, der svarer til et omfang svarende til et omfang, der kan sammenlignes med lønarbejde i over 30 timer pr. uge.

A-kasse for selvstændige – dagpengeretten

Hvis du skal have dagpenge, når du stopper at drive din selvstændige virksomhed, skal du melde dig ledig på din første ledighedsdag.
Du skal endvidere også selv dokumentere, at du ikke driver selvstændig virksomhed mere, hvilket kort sagt betyder, at du skal sandsynliggøre, at driften skal være endeligt ophørt, dvs. helt lukket eller solgt – det er ikke nok, at din selvstændige virksomhed er lukket i en nedgangsperiode eller i lavsæson eller lignende – og kravene er ret omfattende…. Det betyder, også at du ikke kan fortsætte tidligere hovedbeskæftigelse som bibeskæftigelse i en ledighedsperiode.

Du skal derfor typisk kunne opfylde en af de følgende typer af ophør for at kunne få dagpenge:

1. Salg eller overdragelse

Sælger du din virksomhed, kan du betragte dig som ledig fra den dag, hvor din virksom juridisk er overdraget til køber. Køberen må heller ikke være din ægtefælle, samlever eller umyndige børn, hvis du skal have dagpenge eller efterløn, da du så formodes stadig at have indflydelse på virksomheden.

Du skal sørge for, at din valgte a-kasse forselvstændige får dokumentation for overdragelsen i form af relevante juridske dokumenter, som kopi af slutseddel eller salgskontrakt, skøde.

Pas på med konkurrenceklausuler i forbindelse med overdragelsen, da din a-kasse for selvstændige kan vurdere, at du typisk ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed ikke har ret dagpenge.

Det her er kun en lille del af de meget omfattende regler, så tjek med din a-kasse for selvstændige.

2. Lukning af virksomheden

Du er dagpengeberettiget fra den dag, hvor lukningen eller afviklingen er så fremskreden, at der reelt ikke længere er nogen virksomhed at drive.

Men igen er der masser af dokumentationskrav overfor din akasse for selvstændige på at lokalerne er opsagt eller solgt, og varelager mm også er solgt osv… og igen må det ikke ægtefælle eller samlever, der overtager lokaler eller varelager mm.

Hvis du driver en konsulentvirksomhed eller tilsvarende hjemmefra, så skal du stadig kunne dokumentere ophøret overfor a-kasse for selvstændige – eksempelvis lukning af hjemmeside, erhvervstelefon mm samt afmelde virksomheden fra moms mm.

Typisk vil den valgte akasse for selvstændige også have en tro og love erklæring, som du skal udfylde.

3. Konkurs

I tilfælde af konkurs bliver du anset for ophørt med at drive selvstændig virksomhed fra det tidspunkt, hvor skifteretten afsiger konkursdekretet. Igen må det ikke være ægtefælle eller samlever som køber din tidligere virksomhed eller resterne af den.

4. Betalingsstandsning

Betalingsstandsning er ikke i sig selv ikke nok til at få dagpenge fra din valgte akasse for selvstændige, da formålet med en betalingsstandsning netop er at prøve at få din virksomhed til at overleve. Dog kan det også være første fase i en konkurs og du kan via særlig dokumentation, som du kan få fra din akasse.

5. Tvangsauktion

Du er ophørt med drift af egen virksomhed, når din virksomhed er blevet solgt på en tvangsauktion. Igen må det ikke være din ægtefælle eller samlever som køber din selvstændige virksomhed, da du så ikke kan få dagpenge fra din a-kasse for selvstændige.

6. Bortforpagtning

Der bliver stillet meget strenge krav til forpagtningsaftalens indhold for, at den kan godkendes som dokumentation for et ophør med drift af selvstændig virksomhed og din akasse således kan udbetale dagpenge til dig..

Din valgte A-kasse for selvstændige skal have dokumentation fra Skat på, at du ikke længere er momsregistreret, og du skal også underskrive en tro- og loveerklæring på, at du ikke vil arbejde lønnet eller ulønnet for forpagter/udlejer i perioden, hvor aftalen gælder.

7. Udtræden af din virksomhed, der tilgengæld føres videre af din ægtefælle eller medejer

Her er du igen omfattet af særlige regler, og det er typisk meget vanskeligt at opnå status som ledig, og dermed få ret til dagpenge fra din valgte a kasse for selvstændige. Du har jo stadig en nær tilknytning til din tidligere virksomhed – via familierelationer eller medejerskab.

For at du kan blive betragtet som udtrådt af virksomheden, skal du derfor opfylde helt særlige betingelser. Betingelserne er, at du er påbegyndt lønarbejde af en vis varighed, har taget en ny uddannelse, har startet anden selvstændig virksomhed, eller der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens drift.

Akasse for selvstændige – hvornår er jeg selvstændig?

Arbejdsmarkedet er blevet mere og mere flydende i form og ændrer sig løbende, mens reglerne for dagpenge primært deler op i selvstændige og lønmodtagere, og det betyder, at det er vigtigt med en række definitioner på, hvornår du tilhører den ene eller den anden gruppe.

Mange arbejder i dag i en gråzone mellem at være lønmodtager og selvstændig, som ved projektansættelser, freelance ansættelser og hvor ansættelsesvilkårene typisk ikke svarer til almindelige løn og ansættelsesvilkår.
For at gøre det endnu mere besværligt, så har a-kasse systemet og Skat ikke altid samme definition af, hvornår et arbejde er selvstændig virksomhed, og hvornår det er lønarbejde.

Lønmodtager eller selvstændig?

Når din valgte akasse for selvstændige skal beslutte, om du arbejder som lønmodtager eller selvstændig, vurderes en lang række forhold, men kan du typisk svare ja til bare et af følgende spørgsmål, vil din akasse typisk betragte dig som selvstændig:

 • Du selv afholder udgifterne forbundet med opgaverne
 • Du udfører opgaverne med dit eget udstyr, og selv betaler for det og har afskrivninger og vedligehold på det.
 • Du er forpligtet til at udføre opgaverne personligt
 • Du kan sætte en anden til at udføre arbejdet
 • Du selv får goodwill for dit arbejde
 • Du selv har risikoen ved fejl og reklamationer
 • Du kan tilrettelægge din arbejdsdag, og din arbejdstid som du selv vilDu er ansat i din ægtefælles virksomhed – et hav af regler / undtagelser
 • Du har varelager
 • Du har ansat medarbejder – bare et par timer
 • Du har overført beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle
 • Du har foretaget skattemæssige fradrag som selvstændigt erhvervsdrivende
 • Du har overenskomst som arbejdsgiver eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation.
 • Du er momsregistreret, eller ydelsen faktureres med tillæg af moms
 • Du angiver skattemæssigt over-/underskud af selvstændig virksomhed
 • På selvangivelsen har du oplyst, at indkomsten ønskes beskattet efter virksomhedsskatteloven
 • Du er deltager i et interessentskab

Du er typisk lønmodtager, hvis…

 • Du følges af en arbejdsgivers tilsyn og har instrukser for arbejdets udførelse
 • Din arbejdsgiver indbetaler bidrag til ATP
 • Du er omfattet af ferieloven, eller funktionærloven eller arbejdsskadeloven

Du er endvidere selvstændig, hvis du

 • ejer mindst 50% af selskabskapitalen eller selskabskapitalens stemmeværdi
 • ejer bestemmende andel af selskabets kapital

Selvstændig a kasse samtidig med dagpenge – er det muligt?

Din valgte a-kasse for selvstændige kan godkende, at du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Du kan kun få tilladelse til at drive en selvstændig virksomhed, samtidig med at du modtager dagpenge, såfremt at virksomheden ikke er din hovedbeskæftigelse på nuværende tidspunkt og heller ikke var det inden, du søger om dagpenge og heller ikke er optjeningsgrundlaget for dit medlemskab af a-kassen for selvstændige og din ret til dagpenge.

Det betyder, at du i maksimalt 78 uger kan modtage få udbetalt dagpenge samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Vigtigt er det, at bibeskæftigelsen som selvstændig erhvervsdrivende skal være i et så beskedent omfang, og samtidig ligge udenfor normal arbejdstid, at du stadig står til rådighed for arbejdsmarkedet for et fuldtids arbejde.

Du må således ikke have åbningstider, eller faste telefontider eller faste aftaler om besøg eller lignende.

Du skal også følge de almindelige regler om at være til rådighed for arbejdsmarkedet og søge arbejde – og det skal være fuldtidsstillinger.

Den selvstændige virksomhed skal til enhver tid kunne udføres ved siden af din fuldtidsbeskæftigelse som lønmodtager. Alle de timer, som du bruger på din virksomhed, fraregnes i dine dagpenge på timebasis og uanset om du har gjort det om aftenen eller i weekenden.

Er der tale om meget beskedne hobby aktiviteter kan de være så små i omfang, at de ikke regnes med. Det skal være hobby og ikke virksomhed, så det betyder typisk, at du ikke må annoncere, føre regnskab, eller er momsregistreret. Der er dog en række undtagelser især indenfor mindre landbrug.

Du kan kun få suppleret i 78 uger, og du skal derefter enten arbejde på fuld tid i virkshomheden eller også må du ophøre med at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Vælger du det sidste, så skal du sende en skriftlig uddybende erklæring om ophøret til din valgte akasse for selvstændige, og du skal blandt andet informere om, hvordan din virksomhed er ophørt og endvidere skal du også sende dokumentation for afmelding af eventuel momsregistrering af virksomheden.

Er din selvstændige bibeskæftigelse efterhånden vokset i omfang og blevet til din hovedbeskæftigelse, skal du følge reglerne omkring ophør af virksomhed for igen at kunne modtage dagpenge.

OBS – 6-ugers selvvalgt uddannelse

Du skal være opmærksom på, at der er en undtagelse i reglerne, der gør, at du ikke kan deltage i 6-ugers selvvalgt uddannelse, hvis du har valgt at drive selvstændig bibeskæftigelse.

A kasse for selvstændig – samtidig med freelance arbejde?

Udfører du opgaven som lønmodtager og har du et opsigelsesvarsel, så skal din arbejdsgiver udstede en frigørelsesattest for at du kan få dagpenge.
Dine arbejdstimer skal fradrages time for time i dine dagpenge, hvis arbejdsgiver kan kontrollere din fulde arbejdstid. Hvis arbejdsgiver ikke kan kontrollere din arbejdstid, omregner din valgte akasse for selvstændige dit tidsforbrug til timer efter en fast omregningssats.

Udfører du opgaven som bijob for selvstændig, skal du opgive timerne som selvstændig i din bibeskæftigelse.

A kasse for selvstændig – og efterløn og arbejde?

Ønsker du at have selvstændig virksomhed eller løse opgaver som selvstændig samtidig med, at du modtager efterløn, er det vigtigt, at du tager kontakt til din a kasse for selvstændige inden, du starter med at arbejde – igen vær opmærksom på, at der er rigtig mange regler.

A kasse for selvstændig – og spørgsmål?

Der er typisk rigtig mange spørgsmål, da reglerne er komplicerede og tit går på tværs af forskellige lovgivningsområder, så som pensionreglerne, skattelovgivningen mm, så tag altid fat i den billige a kasse for selvstændige, som du har valgt FØR, at du gør noget et eller andet, som kan have betydning for din ret til dagpenge – for der er ofte ingen fortrydelses mulighed, så spørg først og så handle….

Brug for yderligere information?

Her har vi en oversigt over de billigste akasser